Category: Chia sẻ

Chon C hay C++

Ta nên học C hay C++ trong năm 2023✅

C/C++ là ngôn ngữ lập trình phổ biến, tuy nhiên với các bạn mới học lập trình, việc xác định nên học C hay C++ là