Giải bài 34, 35, 36, 37, 38 trang 22 SGK Toán 7 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 34, 35, 36, 37, 38 trang 22 SGK Toán 7 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 22 bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 34: Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau…

Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:                                           

a)   ((-5)^{2}.(-5)^{3}=(-5)^{6})

b) ((0,75)^{3}:(0,75)=(0,75)^{2})

c) ((0,2)^{10}:(0,2)^{5}=(0,2)^{2})

d) (left [ (frac{-1}{7})^{2} right ]^{2} = (frac{-1}{7})^{6})

e) (frac{50^{3}}{125} = frac{50^{3}}{5^{3}} = (frac{50}{5})^{3}= 10^{3}= 1000)

f) (frac{8^{10}}{4^{8}} = (frac{8}{4})^{10-8} = 2^{2})

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai ( nếu có)

Lơi giải:

Các câu sai: a, c, d, f

Các câu đúng: b, e


Bài 35 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a # 0, a # ± 1, nếu (a^{m}=a^{n}) thì m = n.  Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

a) ((frac{1}{2})^{m} = frac{1}{32})

b) (frac{343}{125} = (frac{7}{5})^{n})

Lời giải:

a)   (( frac{1}{2})^{m} = frac{1}{32})  →  ((frac{1}{2})^{m} = frac{1}{2^{5}} → (frac{1}{2})^{m} = (frac{1}{2})^{5} → m = 5)

b)    (frac{343}{125} = (frac{7}{5})^{n})  →  (frac{7^{3}}{5^{3}} = (frac{7}{5})^{n} → (frac{7}{5})^{3} = (frac{7}{5})^{n} → n =3)                    


Bài 36 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:                          

a)  (10^{8}.2^{8})

b) (10^{8}:2^{8})

c) (25^{4}.2^{8})

d) (15^{8}.9^{4})

e) (27^{2}:25^{3})

Lời giải:

a) (10^{8}.2^{8}=(10.2)^{8}=20^{8})

b)  (10^{8}:2^{8}) = ((10:2)^{8}=5^{8})

c) (25^{4}.2^{8}) = ((5^{2})^{4}.2^{8}=5^{8}.2^{8}=10^{8})

d) (15^{8}.9^{4}) = (15^{8}.(3^{2})^{4}=15^{8}.3^{8}=(15.3)^{8}=45^{8})

e) (27^{2}:25^{3}) = ((3^{2})^{2} : (5^{2})^{3} = 3^{6} : 5^{6}= (frac{3}{5})^{6})


Bài 37 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Bài 37 Tìm giá trị của biểu thức sau

a) (frac{4^{2}.4^{3}}{2^{10}})                                                                                                             

b) (frac{(0,6)^{5}}{(0,2)^{6}})

c)(frac{2^{7}. 9^{3}}{6^{5}.8^{2}})

d) (frac{6^{3} + 3.6^{2}+ 3^{3}}{-13})

Lời giải:

a)   (frac{4^{2}.4^{3}}{2^{10}}) = (frac{4^{5}}{(2^{2})^{5}}=frac{4^{5}}{4^{5}}= 1)

b) (frac{(0,6)^{5}}{(0,2)^{6}}) = (frac{(0,2.5)^{5}}{(0,2)^{6}} = frac{(0,2)^{5}.3^{5}}{(0,2)^{5}.0,2} = frac{3^{5}}{0,2} = frac{243}{0,2}= 1215)

c)   (frac{2^{7}. 9^{3}}{6^{5}.8^{2}}) = (-1)

d) (frac{6^{3} + 3.6^{2}+ 3^{3}}{-13}) = (frac{2^{3}.3^{3} + 3^{2}.2^{2} + 3^{3}}{-13} = frac{3^{3}.(2^{3} + 2^{2} + 1)}{-13} = -3^{3} = -27)                                                                                                      


Bài 38 trang 22 sgk toán 7 tập 1

a) Viết các số (2^{27}) và (3^{18}) dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9                   

b) Trong hai số   (2^{27}) và (3^{18}), số nào lớn hơn?

Lời giải:

a) Ta có: (2^{27}=(2^{3})^{9}=8^{9})

              (3^{18}=(3^{2})^{9}=9^{9}) 

b) Vì 8

Vậy theo câu a, ta được (3^{18}) 

                                                                                                chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 34, 35, 36, 37, 38 trang 22 SGK Toán 7 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 34, 35, 36, 37, 38 trang 22 SGK Toán 7 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 34, 35, 36, 37, 38 trang 22 SGK Toán 7		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận