Giải bài 67, 68, 69, 70 trang 31, 32 SGK toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 67, 68, 69, 70 trang 31, 32 SGK toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 31, 32 bài 12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp sgk toán 8 tập 1. Câu 67: Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:…

Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

a) (({x^3}-{rm{ }}7x{rm{ }} + {rm{ }}3{rm{ }}-{rm{ }}{x^2}){rm{ }}:{rm{ }}left( {x{rm{ }}-{rm{ }}3} right));          

b) ((2{x^4}-{rm{ }}3{x^3}-{rm{ }}3{x^2}-{rm{ }}2{rm{ }} + {rm{ }}6x){rm{ }}:{rm{ }}({x^2}-{rm{ }}2)).

 Bài giải:

a) (({x^3}-{rm{ }}7x{rm{ }} + {rm{ }}3{rm{ }}-{rm{ }}{x^2}){rm{ }}:{rm{ }}left( {x{rm{ }}-{rm{ }}3} right))

b)  ((2{x^4}-{rm{ }}3{x^3}-{rm{ }}3{x^2}-{rm{ }}2{rm{ }} + {rm{ }}6x){rm{ }}:{rm{ }}({x^2}-{rm{ }}2))

 


Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

a) (({x^2} + {rm{ }}2xy{rm{ }} + {rm{ }}{y^2}):left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y} right));      

b) ((125{x^3} + {rm{ }}1){rm{ }}:{rm{ }}left( {5x{rm{ }} + {rm{ }}1} right));

c) (({x^2}-{rm{ }}2xy{rm{ }} + {rm{ }}{y^2}):left( {y{rm{ }}-{rm{ }}x} right)).

Bài giải:

a) (({x^2} + {rm{ }}2xy{rm{ }} + {rm{ }}{y^2}):left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y} right) = {left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y} right)^2}:left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y} right) )

                                                   (= x{rm{ }} + {rm{ }}y).

b) ((125{x^3} + {rm{ }}1){rm{ }}:{rm{ }}left( {5x{rm{ }} + {rm{ }}1} right){rm{ }} = {rm{ }}[{left( {5x} right)^3} + 1^3]{rm{ }}:{rm{ }}left( {5x{rm{ }} + {rm{ }}1} right))

({rm{ = [(}}5x + 1)({(5x)^2} – 5x.1 + {1^2}){rm{]}}:(5x + 1))

(= 25{x^2} – 5x + 1)

c) (({x^2}-{rm{ }}2xy{rm{ }} + {rm{ }}{y^2}){rm{ }}:{rm{ }}left( {y{rm{ }}-{rm{ }}x} right){rm{ }})

(= {rm{ }}{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)^2}:{rm{ }}left[ { – left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)} right]{rm{ }})

(= {rm{ }} – {rm{ }}left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right){rm{ }} = {rm{ }}y{rm{ }}-{rm{ }}x)

 


Bài 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Cho hai đa thức (A = 3{x^4} + {x^3} + 6x – 5) và (B = {x^2} + 1). Tìm dư (R) trong phép chia (A) cho (B) rồi viết (A) dưới dạng (A = B . Q + R).

Bài giải:

Vậy (  3{x^4} + {x^3} + 6x – 5 )

       (= ({x^2} + 1)(3{x^2} + x – 3) + 5x – 2)

 


Bài 70 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (((25{x^5}-{rm{ }}5{x^4} + {rm{ }}10{x^2}){rm{ }}:{rm{ }}5{x^2});        

b) ((15{x^3}{y^2}-{rm{ }}6{x^2}y{rm{ }}-{rm{ }}3{x^2}{y^2}){rm{ }}:{rm{ }}6{x^2}y).

Bài giải:

a) ((25{x^5}-5{x^4} +10{x^2}):5{x^2})

(= (25{x^5}:5{x^2}) +(-5{x^4}:5{x^2}) +(10{x^2}:{rm{ }}5{x^2}))

(= 5x^3– x^2+ 2)

b) ((15{x^3}{y^2}-{rm{ }}6{x^2}y{rm{ }}-{rm{ }}3{x^2}{y^2}){rm{ }}:{rm{ }}6{x^2}y)

( = (15{x^3}{y^2}:6{x^2}y) + (-6{x^2}y:6{x^2}y) )

(+ (-3{x^2}{y^2}:6{x^2}y))

(= frac{15}{6}xy – 1 – frac{3}{6}y = frac{5}{2}xy – frac{1}{2}y – 1).

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 67, 68, 69, 70 trang 31, 32 SGK toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 67, 68, 69, 70 trang 31, 32 SGK toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 67, 68, 69, 70 trang 31, 32 SGK toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận